دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
  
 نرخ هر دقیقه تماس با کشورها از گوشی VIP Connect 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

G

Prefix

Country

Rate ($)

241Gabon0.156
24106Gabon-Libertis-Mobile0.200
2410Gabon-Mobile0.204
24105Gabon-Telecell-Mobile0.227
220Gambia0.337
22070Gambia-Africell-Mobile0.314
2206Gambia-Comium-Mobile0.314
2209Gambia-Mobile0.314
995Georgia0.050
99544Georgia-Abkhazia0.061
9953Georgia-Mobile0.159
99528205Georgia-Mobile & SS0.147
99532Georgia-Tblisi0.045
49Germany0.020
49155Germany-E-Plus-Mobile0.187
49201Germany-Essen0.020
4915Germany-Mobile0.208
49150Germany-Mobile E+0.164
49159Germany-Mobile O20.194
49701Germany-Mobile Personal Numbers 700 700.220
49152Germany-Mobile Vodafone0.143
4989Germany-Munich0.020
49700Germany-Personal Numbers0.223
4918Germany-Special Services Shared0.020
49151Germany-T-Mobile0.156
491570Germany-Vistream-Mobile0.184
4932Germany-Voip Access0.020
233Ghana0.096
23321Ghana-Accra0.077
23351Ghana-Kumasi0.093
23320Ghana-Mobile0.225
23327Ghana-Mobile Mobitel0.191
350Gibraltar0.062
35054Gibraltar-Mobile0.297
881890Globalstar-Avrasya3.232
30Greece0.020
30697Greece-Cosmote-Mobile0.184
30281Greece-Crete0.020
30694Greece-Mobile Vodafone0.207
30699Greece-Q Telecom-Mobile0.202
302241Greece-Rhodes0.020
30693Greece-Tim-Mobile0.224
299Greenland0.516
2994Greenland-Mobile0.532
1473Grenada0.143
147334Grenada-Mobile0.167
1473441Grenada-Mobile C & W0.174
147342Grenada-Mobile Digicellcell0.234
590Guadeloupe0.038
590690Guadeloupe-Mobile Digicellcell0.327
1671Guam0.020
53999Guantanamo Bay0.868
502Guatemala0.150
224Guinea0.430
22464Guinea-Areeba-Mobile0.210
24529Guinea-Audiotext0.468
2244Guinea-Conakry0.210
2456Guinea-Mobile0.487
2246Guinea-Mobile & SS0.210
2455Guinea-Mobile Orange0.454
592Guyana0.267
59226Guyana-Mobile0.268
5924Guyana-Mobile & SS0.267
59266Guyana-Mobile Digicellcell0.264

 


 ابزار 

نسخه چاپی نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرسهای برگزیده افزودن به آدرسهای برگزیده