دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
  
 نرخ هر دقیقه تماس با کشورها از گوشی VIP Connect 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

K

Prefix

Country

Rate ($)

731Kazakhstan0.106
757Kazakhstan0.103
7727Kazakhstan-Almaty0.094
7717Kazakhstan-Astana0.099
7721Kazakhstan-Karaganda0.088
7300Kazakhstan-Mobile0.165
7676Kazakhstan-Mobile & SS0.087
7574Kazakhstan-Republic of0.084
254Kenya0.133
2547Kenya-Mobile0.157
25471Kenya-Mobile Safaricom0.158
254710Kenya-Mobile Safaricom & SS0.144
25411Kenya-Mombasa0.134
2542Kenya-Nairobi0.133
25473Kenya-Telecell-Mobile0.111
686Kiribati0.600
6869Kiribati-Mobile0.604
850Korea North0.434
82Korea South0.020
821Korea South-Mobile0.054
8250Korea South-Mobile & SS0.020
821025Korea South-Mobile Ktf0.054
821020Korea South-Mobile Sk0.050
822Korea South-Seoul0.020
965Kuwait0.136
9656Kuwait-Mobile0.149
9960Kyrghyzstan0.142
9963Kyrghyzstan-Mobile0.142
99631299Kyrghyzstan-Mobile Bitel0.130
996Kyrgyzstan0.144
996312Kyrgyzstan-Bishkek0.133
9963127Kyrgyzstan-Bishkek-Mobile0.131
99652Kyrgyzstan-Mobile0.142
996502Kyrgyzstan-Sky-Mobile0.142

 


 ابزار 

نسخه چاپی نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرسهای برگزیده افزودن به آدرسهای برگزیده