دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
  
 نرخ هر دقیقه تماس با کشورها از گوشی VIP Connect 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

L

Prefix

Country

Rate ($)

856Laos0.070
371Latvia0.042
3712580Latvia-Baltija-Mobile0.182
3712Latvia-Mobile0.220
371580Latvia-Mobile Baltija0.047
37121Latvia-Mobile Bite0.200
37120Latvia-Mobile Lmt0.214
3718501Latvia-Mobile Radiokoms0.196
37123Latvia-Mobile Tele II0.171
3717Latvia-Riga0.042
961Lebanon0.123
9613Lebanon-Mobile0.205
266Lesotho0.207
2665Lesotho-Mobile0.227
231Liberia0.305
2314Liberia-Mobile0.306
231226Liberia-Mobile & SS0.305
2317Liberia-Mobile Cellcom0.278
2315Liberia-Mobile Comium0.289
2316Liberia-Mobile Lonestar0.334
218Libya0.221
21891Libya-Mobile0.278
423Liechtenstein0.070
4235Liechtenstein-Mobile0.416
370Lithuania0.058
3706Lithuania-Mobile0.215
3702Lithuania-Mobile & SS0.054
37065Lithuania-Mobile Bite0.185
37060Lithuania-Mobile Tele II0.144
370679Lithuania-Mobile-Nelte0.141
37061Lithuania-Omnitel-Mobile0.198
370910Lithuania-Personal0.097
3705Lithuania-Vilnius0.056
352Luxembourg0.020
3526Luxembourg-Mobile0.224
35261Luxembourg-Mobile & SS0.020

 


 ابزار 

نسخه چاپی نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرسهای برگزیده افزودن به آدرسهای برگزیده