دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
  
 نرخ هر دقیقه تماس با کشورها از گوشی VIP Connect 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

S

Prefix

Country

Rate ($)

290Saint Helena0.675
1869Saint Kitts & Nevis0.163
1869556Saint Kitts & Nevis-Mobile0.247
1869762Saint Kitts & Nevis-Mobile Digicell0.257
1869565Saint Kitts-Mobile0.205
186966Saint Kitts-Mobile & SS0.158
1869533Saint Kitts-Mobile Uts Cariglobe0.165
1758Saint Lucia0.131
1758284Saint Lucia-Mobile0.241
1758518Saint Lucia-Mobile Digicellcell0.225
1758481Saint Lucia-Mobile Saint Lucia Other0.241
508Saint Pierre & Miquelon0.222
50855Saint Pierre & Miquelon-Mobile0.223
1784Saint Vincent & Grenadines0.183
378San Marino0.042
3783San Marino-Mobile0.048
239Sao Tome & Principe0.655
23990Sao Tome & Principe-Mobile0.750
2399Sao Tome-Mobile0.668
8812Satellite-Mobile4.330
966Saudi Arabia0.136
96633Saudi Arabia-Dhahran0.133
96637Saudi Arabia-Dhahran0.134
9662Saudi Arabia-Jeddah0.141
96648Saudi Arabia-Medina0.136
9665Saudi Arabia-Mobile0.180
966430Saudi Arabia-Mobile & SS0.137
96656Saudi Arabia-Mobile Mobily0.182
9661Saudi Arabia-Riyadh0.138
221Senegal0.187
22150Senegal-Alize-Mobile0.207
2218Senegal-Dakar0.206
2212Senegal-Mobile0.202
22177Senegal-Mobile Orange0.269
22158Senegal-Mobile-Sentel0.202
22176Senegal-Tigo-Mobile0.240
381Serbia0.096
38111Serbia-Belgrade0.094
38128Serbia-Kosovo0.096
3816Serbia-Mobile0.192
38166Serbia-Mobile Mt0.187
38162Serbia-Mobile Telenor0.210
3818Serbia-Montenegro0.099
38167Serbia-Montenegro-Mobile0.203
38168Serbia-Montenegro-Mobile0.203
248Seychelles0.130
2485Seychelles-Mobile0.132
24898Seychelles-Special Services0.129
232Sierra Leone0.356
23222Sierra Leone-Freetown0.378
2321Sierra Leone-Mobile0.346
23290Sierra Leone-Mobile & SS0.356
65Singapore0.020
421940Slovak Republic-Mobile Telefonica O20.232
421Slovakia0.020
4219Slovakia-Mobile0.223
421915Slovakia-Mobile Orange0.228
421949Slovakia-Telefonica O2-Mobile0.219
421901Slovakia-T-Mobile0.229
386Slovenia0.041
38649Slovenia-Mobile0.416
38631Slovenia-Mobile Mobitel0.284
386592Slovenia-Mobile Non Geographic0.037
38670Slovenia-Mobile Tusmobil0.296
38630Slovenia-Simobil-Mobile0.277
3864960Slovenia-Slovenia Roc AII0.339
6771Soloman Islands-Audiotext0.642
677Solomon Islands0.607
252Somalia0.492
25212Somalia-Bestway0.392
27South Africa0.055
2721South Africa-Cape Town0.052
2774South Africa-Cellc-Mobile0.153
2731South Africa-Durban0.054
2711South Africa-Johannesburg0.054
2771South Africa-Mobile0.152
2773South Africa-Mobile MTN0.150
2772South Africa-Mobile Vodacom0.153
34Spain0.020
34622Spain-Mobile0.189
346Spain-Mobile II0.178
34606Spain-Mobile Movistar0.183
3465Spain-Mobile Orange0.189
34600Spain-Mobile Vodafone0.180
94Sri Lanka0.135
9472Sri Lanka-Celltel-Mobile0.151
941Sri Lanka-Colombo0.135
9477Sri Lanka-Dialog-Mobile0.158
9478Sri Lanka-Hutch-Mobile0.131
94115Sri Lanka-Lanka Bell0.132
947Sri Lanka-Mobile0.143
9471Sri Lanka-Mobile Mobitel0.150
94117Sri Lanka-Off-net Wll Operators0.135
94112Sri Lanka-Slt0.135
94118Sri Lanka-Slt0.136
94114Sri Lanka-Suntel0.134
249Sudan0.140
249183Sudan-Khartoum0.142
2499Sudan-Mobile0.140
24991Sudan-Mobile Mobitel0.136
24992Sudan-Mobile MTN0.146
24994Sudan-Netforce-Mobile0.142
59769Surinam-Audiotext0.222
597Suriname0.227
5978Suriname-Mobile0.218
5974Suriname-Mobile & SS0.227
5971Surinam-Mobile0.217
268Swaziland0.106
2686Swaziland-Mobile0.226
46Sweden0.020
4620Sweden-Mobile0.200
467669Sweden-Mobile & SS Comviq0.137
46735Sweden-Mobile & SS H3G0.117
46252Sweden-Mobile Comviq0.121
46675Sweden-Mobile H3G0.134
46124Sweden-Mobile Nets0.122
46676Sweden-Mobile Spring0.131
4670Sweden-Mobile Swefour0.117
46674Sweden-Mobile Telenor0.132
46102Sweden-Mobile Telia0.126
4610Sweden-Mobile Telia II0.120
46665Sweden-Special Services0.020
41Switzerland0.020
4120Switzerland-Mobile0.240
41777Switzerland-Mobile 3G0.240
4179979Switzerland-Mobile Globalnet II0.226
417730Switzerland-Mobile In Phone0.241
4178Switzerland-Mobile Orange0.242
4176Switzerland-Mobile Sunrise0.228
4179Switzerland-Mobile Swisscom0.227
41860774Switzerland-Mobile Swisscom II0.238
417720Switzerland-Mobile Tele II0.240
4170Switzerland-Special Services0.020
963Syria0.209
96321Syria-Aleppo0.211
9639Syria-Mobile0.224

 


 ابزار 

نسخه چاپی نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرسهای برگزیده افزودن به آدرسهای برگزیده